Nasıl Dua Edilmez !

ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭَﺿِﻰَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ #: َ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻠﻰ ﺃﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ، ﻭََ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻞ ﺃﻭَْﺩِﻛُﻢْ، ﻭََ ﺗَﺪْﻋُﻮا

Devam