Dua da Acele Etmeyin !

ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭَﺿِﻰَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ : ]ﻗﺎﻝَ ﺭﺳﻮﻝُ اﻟﻠّﻪ #: ﻳُﺴْﺘَﺠَﺎﺏُ ‘ﺣَﺪِﻛُﻢْ ﻣَﺎﻟَﻢْ ﻳَﻌْﺠَﻞْ، ﻳَﻘُﻮﻝُ: ﻗَﺪْ ﺩَﻋَﻮْﺕُ ﺭَﺑِّﻰ

Devam