anasayfa / Yazarlar / Dr. Mehmet SÜRMELİ

Dr. Mehmet SÜRMELİ

Kur’an-ı Kerim’ de İman Kavramı – 1

Kur'an-ı Kerim' de İman Kavramı - 1

İnsanın, Yüce Allah’la daimi bir iletişim kurabilmesinin ilk basamağını ve şartını oluşturan iman konusu; Kur’an’da emir tekrarının da en çok yapılmış olduğu alandır. Tüm Kur’an’ın yaklaşık dörtte üçünü oluşturur. Bunun anlamı; iman olmadan ne insanın ne de onun yapıp ettiklerinin bir değeri yoktur. Kişi iman etmekle, kendisine ait olan varlık alanını, cansız maddelerden, bitkilerden ve hayvanlardan ayırır. İnsaniyet konumuna yücelir. …

Devamı »

Allah’ın Rububiyyeti ve Kur’an’ın Rab kavramının izahı

Allah'ın Rububiyyeti ve Kur'an'ın Rab kavramının izahı

Bu yargıyı Kur’an’dan şu şekilde örneklendirmek mümkündür. “Dediler ki: (Bütün olup biten) dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz, bizi kesintisi olmayan zaman (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor.” Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar yalnızca zannediyorlar.”[1] Kur’an’ın haber verdiği bu insanlar felsefi anlamda ateist olmasalar da söylemlerinden onların sıfatlarını taşıdıklarını anlıyoruz. Kişi, -ateist- Allah’sız değilse Müslümandır veya iyi …

Devamı »

Kelime-i Tevhid’in Şartları

Kelime-i Tevhid'in Şartları

Eğer bir kimse Allah’a isyan eder ve onun kullarını kendisine boyun eğmeye zorlarsa tağutlaşır.2 Tağutu inkar edip Allah’a iman etmek insanın her türlü sorumluluk ve hayattaki uygulamasında Hakk noktasından hareket etmesi anlamına gelir. Bu iman, derin anlamıyla Allah dışındaki her şeyi reddetmeyi; Allah’ın belirlediğinin dışında planlamaları ve programlamaları kabullenmemeyi ifade eder. İman eden bir insanın kalbinde Allah(c.) sevgisi ile tağut …

Devamı »

İmanda istikamet üzere olmayanın amelleri makbul olmaz.

İmanda istikamet üzere olmayanın amelleri makbul olmaz.

Bu lütfuyla Allah Teala, ahirette insanların mazeret beyan etmelerinin önüne geçmiş ve insanları, peygamberleri vasıtasıyla fıtratı muhafazaya davet etmiştir. Hz:. Peygamber de insanın fıtrattan saparak şirke düşmemesi için gece gündüz çalışmış ve ümmetini uyarmıştır. Resulullah,insanın kendine ve rabbine yabancılaşmasını “yoldan çıkma”; istikametten sapma olarak görmüş ve zaman zaman sahabilerine ilginç örnekler vermiştir. Abdullah b. Mesut’tan (ö:32/652) mervi bir rivayette;“Hz. Peygamber …

Devamı »

İmanda Mürakebe Bilinci

İmanda Mürakebe Bilinci

“ İmanın en efdali nerede olursan ol Allah’ın (her an) seninle olduğunu bilmendir.”1 Müşrikler ya Allah’ın aşkınlığını buharlaştırmaktan veya O’nu ‘ilk muharrik’ kabul edip, hayata müdahale ettirmemekten dolayı, uzak ilah anlayışına sahip olmuşlardır. Buna binaen Allah(c.), onlar için hayat müdahale etmeyen, uzak tanrıdır. Kur’an-ı Kerim tüm bu sapkın anlayışları “Allah’ı hakkıyla takdir edip bilememe” çerçevesinde ele almış ve yüce Allah’ın …

Devamı »

İrtidat ve Yeni Dünya Düzeni

İrtidat ve Yeni Dünya Düzeni

Dinin, “ hayat tarzı” olduğunu düşünürsek günümüzde bir çok din vardır. İnsan ve toplum hayatını anlamlandırma ve hayata egemen olma iddiasındaki ideolojilerin hepsi birer dindir. Kapitalizm, sosyalizm, sekülerizm, pozitivizm, masonluk, nasyonel sosyalizm, hatta popüler kültürün oluşturduğu yaşam biçimleri de birer dindir. Müslümanlıktan muharref bir dine intikali irtidat olarak görüp ideolojik yaklaşım ve hayat tarzını seçmeyi bir din değişimi olarak görmemek …

Devamı »

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te Hikmet

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'te Hikmet

KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sözlükte men etmek, engellemek anlamlarına gelen “hikmet” kelimesi “ata vurulan gem” için isim olarak kullanılır. Araplar“hikmetü-t dabbe” yi licam (gem) olarak ifade ederler. Kelimenin sözlük anlamı ile kavramsal anlamı arasında bir ilgi vardır. At nasıl ki gem vasıtasıyla yanlış bir yere gitmekten korunursa hikmet de insanı haram yollara gitmekten korur.[1] “Hakeme” kökünden türeyen hikmet Kuran-ı Kerim’de bu formuyla (hikmet biçiminde) ondokuz ayette …

Devamı »