anasayfa / 2015 / Ağustos

Aylık Arşiv Ağustos 2015

Hayme Ana (Devlet Ana)

Güngüz Alp’in eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesidir.  Hayme, çadır demektir. Hayme Ana da, çadır anası anlamına gelmektedir. Yüzölçümü 22 milyon metrekareye ulaşan Osmanlı Devleti’nin kurucularına, Kayı Boyu halkına analık yaptığı, fedakârca, cefakârca her işe koştuğu, herkese kol kanat gerdiği için “Devlet Ana” olarak da anılır. Kocası Gündüz Alp’in vefatından sonra dağılma noktasına gelmiş olan Kayı Boyu’nun ilk önce …

Devamı »

Uzlaşan Ululaşır

‘Hep birlikte Allâh’ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allâh’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sâyesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.’1 Kâinâta şöyle bir baktığımızda yaratılmışların mükemmel …

Devamı »

Emperyalizmin Soğukluğuna Karşı İslâm’ın Sıcaklığı

Yeryüzü Hz. Âdem’in (as) yaratılışından bu yana hak ile bâtılın, zâlim ile mazlumun mücâdelesinin devâm edegeldiği bir yer olmuştur. Her zaman en iyiye sâhip olmak isteyen zihniyetin ilkinin şeytanda, ikincisinin ise Hz. Âdem’in (as) oğlu Kâbil’de ortaya çıktığı görülmektedir. Yeryüzündeki hilâfetinin ilk zamanlarında bile kalbinde/gönlünde ve nefsinde kanaatsizlik hastalığı olduğu gözlenen insanoğlunun, mâsum demeden, güçsüz, savunmasız gözetmeden kendi çıkarları doğrultusunda …

Devamı »

Gül Kokusunu Gönüllere Nakşeden Bir Velî: Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)

Müslümanlar Hz. Peygamber’i (sav), vahyi/Kur’ân-ı Kerîm’i anlamaya ve vahyin çizdiği çerçeve içerisinde hayâtı anlamlı kılabilmeye açılan bir kapı olarak görmüşlerdir. Bu sebeple İslâm’ın ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’den sonra Hz. Peygamber’in (sav) söz, fiil ve takrirlerini ifâde eden Sünnet-i Seniyye’yi dînin ikinci kaynağı olarak kabûl etmişlerdir. Sûfîler ise maddî olarak aramızdan ayrılan Hz. Peygamber (sav) ile hemhâl olabilmek için O’nun …

Devamı »

Sorun Çözenler, Sorun Karşısında Çözülenler

Eşler arası çatışmaların yâni kimi zaman, kimi konularda düşüncelerin veya duyguların örtüşmemesi gâyet normaldir. Anormal olan şey, bu fikir veya duygu çatışmasının kavgaya dönüşmesidir. Şu bir gerçektir ki sorun yaşamayan âile yoktur. Sorun çözemeyen âile vardır. Bir âilede hiç sorun yaşanmamasını büyük tehlikenin sinyalleri olarak kabûl edebilirsiniz. Zîrâ o evde kimse kimsenin umurunda değildir demektir. Tartışmaya bile değer görmüyor muhatabını, …

Devamı »

Gönül Şehrinin Karanlığa Açılan Kapısı: NEFS-İ EMMÂRE

Kur’ân-ı Kerîm’de değişik varyantlarıyla birlikte yaklaşık üç yüz yerde kullanılan ‘nefs’ kavramı,1 kelâm2 ve İslâm felsefesi3 gibi disiplinlerde olduğu gibi tasavvufta da üzerinde en çok durulan konulardan bir tânesidir.4 Sûfî perspektifte nefs, ‘kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları; kötü his ve huyların mahalli olan latife’ şeklinde tanımlanmıştır.5 Tanımdan anlaşılacağı üzere sûfîler, nefsi ‘şerrin kaynağı, kötülüklerin temeli olarak kabul etmişlerdir.6 Sûfîler …

Devamı »

EŞİKLER AŞINMASIN

Bizim duygu, temayül ve zayıf taraflarımızı bizden iyi bilen ve bizim her iki dünyada da huzura ermemizi murad eden Allah (cc), bunun aşındırılmamasını istemiş ve bu yönde, emirler, yasaklar ve tavsiyeler bildirmiştir. Hayatlarını bu ilahî esaslara göre tanzim etmiş Rahman’ın kulları bu mesafeyi korumuş ve iki cins arasında ki münasebetleri asla hemcinsler arasında sergilenen davranışlar kadar serbest ve sınırsız görmemişlerdir. …

Devamı »

Uzlaşma – Alemdar

İnsanlar, aynı havayı teneffüs, aynı vatanda yaşamak sûretiyle anlaşır. Mü’minler, îman ve uhuvvetle kaynaşır. Allah Teâlâ için dost olanlar, ihsan mertebesiyle sevişir. Fakire, yoksula, düşküne ikrâm eder. Pişirdiği çorbanın suyuna yaptığı ilâveyle, konu komşuya verir. Uzak diyarları hatırlar, Arakan’da yakılan mü’mini, Burma’da kesilip et yemeği yapılan kardeşini, Doğu Türkistan’da vs. yerlerde zulme uğrayanları düşünür. Gıyaben de uzlaşır kişi. Hiç tanımadığı, …

Devamı »

Modern Günahimiz

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza birçok yenilik geldi. Bunlardan biride hiç şüphesiz sosyal medya. Günümüz insanına araç olmaktan çok amaç olmaya başlayan, haliyle sıkıntıları da beraberinde getiren bir alan. İnternetin birçok faydalarını sıralayabiliriz ama bu zararı olmadığı anlamına da gelmez. Zararı var diye kaldırıp atalımda demiyoruz, diyemiyoruz. İnsanlara karakter tayini yapan, adeta onların kişiliklerinden bir parça olmaya başlayan sosyal medyada İslami …

Devamı »

İki ayri ‘bes lira’ hikâyesi – İsmail Kiliçarslan

Tatilimizin bir akşamı Küçükkuyu’da balık yemeye karar verdik. Gittiğimiz restoranın usulü şöyleydi: Önce tezgâhtan kilo ile balık seçiyorsunuz. Balıkların kilo fiyatlarını da böylelikle öğreniyorsunuz. Ardından masaya geçip otuyorsunuz. Yarım kilo başına beş lira pişirme fiyatı ile balıklarınızı afiyetle mideye indiriyorsunuz. Biz masaya oturduğumuzda, arkamızdaki masada bir dalgalanma oldu. 6-7 kişinin oturduğu masadan bizim masaya bakarak fısıldaşmalar başladı. Artık alıştığımız, kanıksadığımız …

Devamı »