Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Kuzu Kocalar Nasıl Yetişir? – Sema Maraşlı

Ni­şan­lı bir de­li­kan­lı ba­na ha­li­ni an­lat­tı ve şöy­le bir so­ru sor­du: “Ni­şan­lım her ge­ce arı­yor ve sa­at­ler­ce te­le­fon­da ko­nuş­mak is­ti­yor. Ben hem on­ca sa­at ko­nu­şa­cak bir şey bu­la­mı­yo­rum hem de uy­ku­suz ka­lı­yo­rum. Bir kaç sa­at uy­kuy­la sa­bah işi­me gi­din­ce bir tür­lü işi­me ken­di­mi ve­re­mi­yo­rum. Ni­şan­lı­ma ne de­sem onu kır­ma­dan bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­mu an­la­ta­bi­li­rim.”

“Çok ba­sit” de­dim. “Ona ba­na söy­le­di­ğin şey­le­ri söy­le­ye­cek­sin. Bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le ve ona bir sa­at ver. Me­se­la sa­at 11 den son­ra ha­ya­ti bir şey ol­ma­dık­ça be­ni ara­ma” de.
De­li­kan­lı kıp­kır­mı­zı ol­du. An­la­dım söy­le­ye­me­ye­cek ve bu ezi­ye­te kat­lan­ma­ya de­vam ede­cek. Çün­kü da­ha bü­yük bir ezi­ye­te ma­ruz kal­mak­tan kor­ku­yor. Böy­le söy­ler­se ni­şan­lı­sı üzü­le­cek, ağ­la­ya­cak, ba­ğı­ra­cak, kü­se­cek bel­ki ay­rıl­ma­ya bi­le kal­ka­cak. Öy­le ya şim­di­den onun beş sa­at çe­ne­si­ni çe­ke­me­yen adam­dan ko­ca mı olur!  İler­de na­sıl da­ya­na­cak ona? Kız da hak­lı!

Bu de­li­kan­lı ni­şan­lı­sı­nın ezi­yet­le­ri­ne ni­ye kat­la­nı­yor? Ni­çin is­te­me­di­ği bir şe­yi di­le ge­ti­re­mi­yor, tav­rı­nı or­ta­ya ko­ya­mı­yor?

Çok bü­yük bir ih­ti­mal­le ai­le­sin­de gör­dü­ğü mo­del, de­di­ğim de­dik oto­ri­ter bir an­ne ve pa­sif ba­ba­dır. Ba­ba­sın­dan gör­dü­ğü ka­da­rıy­la ve ken­di an­ne­si ile edin­di­ği tec­rü­be­ler­le öğ­ren­miş­tir ki “Hak­lı da ol­san bir ka­dı­na ha­yır de­mek, hiç­bir şey ka­zan­dır­maz, boş ye­re yo­ru­lur­sun, en so­nun­da yi­ne ka­dı­nın de­di­ği olur. O hal­de ni­ye uğ­ra­şa­sın?”

Ko­ca­la­rı­na hük­met­me­yi se­ven ka­dın­lar, oto­ri­te­le­ri­ni sa­de­ce ko­ca­la­rı üze­rin­de de­ğil, ço­cuk­la­rı üze­rin­de de kul­la­nır­lar. En çok da oğul­la­rı üze­rin­de. Er­kek ço­cu­ğu ya an­ne­sin­den kork­tu­ğu için ya o üzül­me­sin, has­ta­lan­ma­sın di­ye ya da an­ne­si­nin sev­gi­si kay­bet­me kor­ku­suy­la ço­ğu za­man onun duy­gu­sal bas­kı­sı­na bo­yun eğer.

Oto­ri­ter ka­dın­lar, ko­ca­la­rı­nı pa­sif­leş­tir­dik­le­ri için ya da pa­sif er­kek­ler­le ev­len­dik­le­ri için den­ge­li bir ev­li­lik­le­ri yok­tur. Ev­li­lik­te ken­di ha­ta­la­rı­nı as­la gör­mez­ler ve mut­suz­luk­la­rı için her za­man ko­ca­la­rı­nı suç­lar­lar. Ko­ca­la­rın­da ara­dık­la­rı­nı bu­la­ma­ma­nın hu­zur­suz­lu­ğu ya­şar­lar. Bu yüz­den de sev­gi­le­ri­ni, umut­la­rı­nı oğul­la­rı­na bağ­lar­lar. Bu ba­ğı da duy­gu­sal bas­kı ile ku­rar­lar.

İşin kö­tü­sü oto­ri­ter an­ney­le bü­yü­yen er­kek­ler, gi­dip an­ne­le­ri gi­bi oto­ri­ter kız­lar­la ev­le­nir­ler. Ka­dın­da oto­ri­te, gör­dük­le­ri ve alış­tık­la­rı bir şey­dir. Bi­lin­çal­tı alış­tı­ğı­nı de­vam et­tir­mek is­ter. Ge­lin ka­yın­va­li­de top­ra­ğı­na son­ra­dan çek­mez tam ak­si er­kek gi­der an­ne­si­ne ben­zer kız bu­lur. Er­ke­ğin bu ha­ta­ya dü­şe­me­me­si için bu ko­nu­da bi­linç­li ol­ma­sı la­zım. Yok­sa an­ne oto­ri­te­si­nin ya­nı­na bir de ka­rı­sı­nın oto­ri­te­si ek­le­nir.

Di­ni­mi­zin hü­küm­le­ri­ne gö­re er­kek ev­de re­is ol­mak zo­run­da. Ço­cuk­lar, ba­ba­nın ev­de re­is ol­du­ğu bir ai­le mo­de­lin­de bü­yü­dük­le­rin­de ken­di ev­li­lik­le­rin­de de bu­nu de­vam et­ti­re­bi­li­yor­lar. An­ne­nin ka­ba­lık­la, ki­bar­lık­la ya da kı­rıl­gan­lık­la hü­küm sür­dü­ğü, ai­le­de bü­yü­yen er­kek­ler ise ken­di ev­li­li­ğin­de de ka­dın hük­mü­ne ça­buk ra­zı olu­yor­lar. Bu er­kek­ler ka­rı­sı­na as­lan gi­bi de­ğil ku­zu gi­bi bir ko­ca olu­yor­lar.
Pe­ki ka­dın­lar ku­zu gi­bi ko­ca­dan mem­nun ka­lır­lar mı? Ha­yır.  Ni­şan­lı­sı­nın te­le­fon ko­nuş­ma­sın­dan bık­mış de­li­kan­lı­nın ni­şan­lı­sı ha­ya­tın­dan mem­nun mu­dur? Ha­yır. Ni­şan­lı­sı­nın mız­mız, gü­ven­siz, an­ne­si­nin ağ­zı­na ba­kan bir tip ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­dur bü­yük ih­ti­mal­le. Ee­e prob­lem de ora­da za­ten. An­ne­sin­den kork­ma­say­dı sen­den de kork­ma­ya­cak­tı.

Bu ara­da di­ni­miz an­ne-ba­ba hak­kı­na çok kıy­met ver­miş­tir. Bu ya­zım­dan an­ne­ye say­gı­sız­lık edil­sin gi­bi bir an­lam çı­ka­ran ol­maz in­şal­lah. An­ne­yi sev­mek ve say­gı duy­mak ay­rı bir şey­dir, an­ne­den kork­mak çe­kin­mek ay­rı bir şey­dir. Bu ay­rı­ma dik­kat et­mek lâ­zım. Ai­le­nin ha­ta­la­rı­nı gör­me­den ki­şi­nin ken­di­ni de­ğiş­tir­me­si zor­dur. On­lar da so­nu­cun böy­le ola­ca­ğı­nı bi­le­rek yap­ma­mış­lar­dır. Fa­kat bi­zim ay­nı ha­ta­la­rı tek­rar et­me­mek için se­bep ve so­nuç­la­rı gör­me­miz la­zım.

Yazar: Sema Maraşlı

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.