Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Özgür ve Yalnız Kadınlar – Sema MARASLI

Dün­ya­da fe­mi­nist söy­lem art­tık­ça, ai­le ku­ru­mu çö­kü­yor ve mut­suz­luk ar­tı­yor. Fe­mi­nist­ler ya kö­tü ni­yet­li­ler ve bi­linç­li ola­rak ka­dın­lar aley­hi­ne ça­lı­şı­yor­lar ya da sa­vun­duk­la­rı il­ke­le­rin so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ye­ti­si­ne sa­hip de­ğil­ler. Çün­kü el­de et­tik­le­ri so­nuç­lar ale­nen or­ta­da. Ça­lı­şan, pa­ra ka­za­nan, ayak­la­rı üs­tün­de du­ran öz­gür ka­dın­lar; yal­nız ve mut­suz­lar. Ço­ğu in­ter­ne­tin on­la­ra sun­du­ğu sa­nal dün­ya­da, sa­nal ka­la­ba­lık­la­rın için­de acı bir yal­nız­lık­la bo­ğu­şu­yor.

Ame­ri­ka’da yal­nız­lık bu­na­lı­mın­da­ki ka­dın­lar için sa­rıl­ma ka­fe­le­ri açı­lı­yor. Bu­ra­lar­da sa­at üc­re­ti ile yal­nız ka­dın­la­ra sa­rıl­ma hiz­me­ti ve­ri­li­yor. Ço­cu­ğu­nu ba­ba­sız bü­yü­ten ka­dın­lar için haf­ta son­la­rı ki­ra­lık ba­ba hiz­me­ti olan şir­ket­ler de var.

Ja­pon gi­ri­şim­ci­ler bu ko­nu­da ih­ti­ya­cı fark et­miş­ler ve yal­nız ka­dın­lar için sa­rıl­ma kol­tu­ğu üret­miş­ler. İn­sa­na ben­ze­yen ve kol­la­rı olan kol­tu­ğa otu­run­ca kol­tuk kol­la­rı ile ki­şi­ye sa­rı­lı­yor. 500 do­lar ve­rip sa­rıl­ma kol­tu­ğu alı­na­bi­li­yor.

Bir de yal­nız uyu­mak is­te­me­yen ka­dın­lar için uyur­ken sa­rı­lıp ya­ta­bi­le­cek­le­ri in­san şek­lin­de ku­cak­la­ma yas­tık­la­rı ya­pıl­mış.

Ay­rı­ca bun­lar­la ye­tin­mek is­te­me­yen ka­dın­lar için ki­ra­lık sev­gi­li­ler( ka­dı­na git­ti­ği yer­ler­de eş­lik eden ve ge­ce­le­ri sa­de­ce sa­rı­lıp uyu­yan er­kek­ler) yal­nız­lık kar­şı­tı res­to­ran­lar (her bir ma­sa­da tek bir san­dal­ye­si olan) ya da ka­dın müş­te­ri­le­re bir pren­ses­miş gi­bi dav­ra­nan er­kek­le­rin hiz­met et­ti­ği uşak ka­fe­ler…

Fe­mi­nist­ler, yıl­lar­dır söy­lem­le­ri ile ev­li ka­dın­lar ko­ca­la­rı­nın kö­le­siy­miş gi­bi bir al­gı oluş­tur­du­lar. Pe­ki şim­di yal­nız­lık­la baş ede­me­yen bu ka­dın­lar öz­gür mü olu­yor? Ka­dın­lar, öz­gür­lük söy­lem­le­ri ile ön­ce ça­lış­ma ha­ya­tı­na iti­lip ka­pi­ta­list sis­te­min uşa­ğı ol­du­lar, şim­di de yal­nız­lı­ğın kö­le­si. Ka­zan­dık­la­rı pa­ra ile sah­te eş, sah­te ya­kın­lık, kı­sa­ca­sı sah­te mut­lu­luk sa­tın al­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Ta­bi­i bu­nun de­va­mı yaş­lı ba­kım ev­le­ri ve akıl has­ta­ne­le­ri.

Fe­mi­nizm ka­dın­la­ra de­ğil, Al­lah kor­ku­su ol­ma­yan er­kek­le­re hiz­met edi­yor. Et­raf­ta bu ka­dar yal­nız ka­dın olun­ca er­kek­ler “seç, be­ğen, kul­lan” ya­pı­yor­lar. Hem de be­da­va. Ka­dın­lar­la kı­sa sü­re­li iliş­ki­ler ya­şa­yıp bı­ra­kı­yor­lar. Ka­dın her se­fe­rin­de iş­te yal­nız­lı­ğı­mı gi­de­re­cek, ha­yat yol­da­şım bu di­ye bir ümit­le bak­tı­ğı er­kek­ler ta­ra­fın­dan terk edi­li­yor.

Ka­dın­la­rın ya­ra­tı­lı­şın­da olan bağ­lan­ma ih­ti­ya­cı an­cak ai­le bir­li­ği için­de gi­de­ri­le­bi­lir. Ka­dın öz­gür ol­sun di­ye bü­tün ai­le bağ­la­rı­nı kes­ti­ği­niz­de ge­ri­ye ne­re­ye çar­pa­ca­ğı bel­li ol­ma­yan, boş­luk­ta çır­pı­nan kuş­lar bı­rak­mış olur­su­nuz.

Fe­mi­nizm, ka­dın­la­rı er­kek­ler­le kar­şı kar­şı­ya ge­ti­rip, ara­la­rın­da bir mü­ca­de­le­ye se­bep ol­du­ğu için, er­kek­le­ri ev­li­lik­ten so­ğut­tu. Pek çok be­kar er­kek ev­len­mek is­te­mi­yor. Çün­kü ka­dın­la­ra gü­ven­mi­yor­lar ve ev­li­lik­ten ka­çı­yor­lar. Bo­şan­ma du­ru­mun­da bir­lik­te ya­şa­ma­dık­la­rı bir ka­dı­na na­fa­ka ile ömür bo­yu bak­mak zo­run­da kal­mak­tan ve mağ­dur ol­mak­tan kor­ku­yor­lar.

İşin bi­zim için bir de şöy­le bir ta­ra­fı var. Fe­mi­niz­min bü­tün söy­lem­le­ri­ni ka­bul et­miş fa­kat fe­mi­nist ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen din­dar ka­dın­lar var. Bu ka­dın­lar hem di­nin ni­met­le­rin­den ai­le ku­ru­mu­nun sı­cak­lı­ğın­dan hem de fe­mi­niz­min nef­se hi­tap eden söy­lem­le­rin­den fay­da­lan­mak is­ti­yor­lar. Fa­kat so­rar­sa­nız fe­mi­nist de­ğil­ler. Bu da ay­rı bir prob­lem.

Vel­ha­sıl ya bir an ön­ce sil­ke­le­nip ken­di­mi­ze ge­lip, di­ni­mi­zin em­ret­ti­ği gi­bi ai­le ku­ru­mu­nu hak et­ti­ği gi­bi yü­cel­te­ce­ğiz, ona dört el­le sa­rı­la­ca­ğız ya da sa­rıl­ma kol­tuk­la­rı gi­bi sah­te eş­ler­le, sah­te mut­lu­luk­lar­la, ka­dın­lar öz­gür ve mut­lu ya­la­nı ile avun­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.

Yazar: Sema MARASLI

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.