anasayfa / 2014 / Aralık

Aylık Arşiv Aralık 2014

Noel Baba neyimiz olur – Arif Nihat Asya

Yılbaşı neyimiz olur? Ramazan Bayramımız mı? Kandilimiz mi? Kurban Bayramımız mı? Biz, Muharremlerle, Martlarla başlayan yıllar da bilirizki, hiçbiri böyle şımarıklıkla, böyle ayyaşlıkla, böyle kumarbazlıkla açılmazdı. Hepsi, efendi yıllardı. Bu bahsi bu kadarla geçiyor ve Noel Baba’ya geliyorum: Memleketimize, herhalde, Beyoğlu’ndan giren, Haliç’i atlayarak Fatih’lere, Aksaray’lara, sonra Rumeli’ye ve Boğaz’ı aşarak önce Kadıköy’lere, Moda’lara ve sonra Üsküdar’lara ve oradan Anadolu’ya …

Devamı »

Özgür ve Yalnız Kadınlar – Sema MARASLI

Dün­ya­da fe­mi­nist söy­lem art­tık­ça, ai­le ku­ru­mu çö­kü­yor ve mut­suz­luk ar­tı­yor. Fe­mi­nist­ler ya kö­tü ni­yet­li­ler ve bi­linç­li ola­rak ka­dın­lar aley­hi­ne ça­lı­şı­yor­lar ya da sa­vun­duk­la­rı il­ke­le­rin so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ye­ti­si­ne sa­hip de­ğil­ler. Çün­kü el­de et­tik­le­ri so­nuç­lar ale­nen or­ta­da. Ça­lı­şan, pa­ra ka­za­nan, ayak­la­rı üs­tün­de du­ran öz­gür ka­dın­lar; yal­nız ve mut­suz­lar. Ço­ğu in­ter­ne­tin on­la­ra sun­du­ğu sa­nal dün­ya­da, sa­nal ka­la­ba­lık­la­rın için­de acı bir yal­nız­lık­la bo­ğu­şu­yor. Ame­ri­ka’da …

Devamı »

Otoriter Kadınlar – Sema Marasli

Bi­zim top­lu­mu­muz­da ai­le ile il­gi­li yüz­yıl­lar­dır de­vam eden en bü­yük prob­lem ka­dın­la­rın ev­de oto­ri­te ol­ma­sı­dır. Ata­er­kil bir top­lum gi­bi gö­rün­sek de as­lın­da ana­er­kil bir top­lum ya­pı­mız var. Bu­nun  İs­la­mi­yet ön­ce­si Türk top­lu­mu­na uza­nan bir geç­mi­şi var. İs­la­mi­yet ile bir­lik­te de­ğiş­me­di, ge­le­nek ola­rak de­vam et­ti. Os­man­lı top­lu­mun­da da ka­dın­lar oto­ri­te­yi hep el­le­rin­de bu­lun­dur­muş­lar­dır. Gü­nü­müz­de oto­ri­ter ka­dın­la­rın üze­ri­ne bir de fe­mi­nizm to­zu …

Devamı »

GÜNAH HASTALIĞININ DEVÂSI

Kıymetli Kardeşlerim! Eğer Allâhımız’ı zikre devâm edersek kalblerimizin mânevî hastalıklardan kurtulması yakındır. Çünkü zikrullah şifâu’l-kulûb’dür, “kalblerin şifâsı”dır. (1) Ali Ramazan ile berâber Sâmi Efendimiz Hazretleri’ne (ks) gitmiştik. Bir saat huzurlarında oturmak nasip oldu. Efendimiz (ks) kalkmamıza izin vermedi. Mübârek Sultânımızın o nârin eli elimin içindeydi. Bizleri de görmek istiyormuş. Ayrılmamıza müsaade buyurmadı. Sultânımıza eziyet olduğunun da farkındaydım. “Efendim müsaade buyurun da gidelim” diyordum, ama izin …

Devamı »

Kardeşlik Ayrı Cesetlerde Bir Ruhtur

AFAKTA DOSTLUK: Âlemde, bir biriyle kardeş olmayan hiçbir varlık yoktur. Her nesne de bir ünsiyet vardır. Kar, yağmur toprağı sevmese, yere düşmez; toprak da yağmuru bağrına basmaz. Bülbül gülü sevmese, sarmaş dolaş olmaz; bülbül gülün hasretiyle nameler atmaz. Tabiatta güneşin arza küstüğü olmuş mu? Gökteki cisimler bile birbirleriyle kardeştir. Bu dostluk kurulmasa, intizam bozulur. Kıyametin kopması bu ilahi düzenin bozulmasına bağlıdır. Sema yarılıp yıldızlar dökülünce, …

Devamı »

Her Şeye Sahip Kadınlar – Sema Maraşlı

Bazı kadınlar (onlardan değilseniz üstünüze almayın) evlilik cüzdanını alınca, kocasının tapusunu aldığını zannediyor. Evlendiği anda, koca benim (annesi ve ailesi uzak dursun, artık bana bıraksınlar) malı benim, ondan doğacak çocuklar benim. (Ailede babanın çocuk üzerinde hiçbir hakkı yokmuş gibi bütün sorumluluğu kadın alır, babayı damızlık ve gerektiğinde çocuk bakıcısı olarak kullanır.) Ev benim, hayat benim… Evdeki bütün iyi şeyler kadının …

Devamı »