Bir Demet HadisTüm Yazılar

10 Sünnet 10 İttiba

1
Ukbe b. Âmir r.a.’tan rivayete göre Rasulullah s.a.v ona şöyle buyurdu: “Bu gece indirilen ve benzerleri görülmemiş birkaç ayet var biliyor musun? (Bunlar), ‘Kul eûzü bi-Rabbi’l-felak’ ile ‘Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs’ (surelerinin) ayetleridir.” Hadisi Müslim ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Davud’un lafzı şöyledir:

Ben Rasulullah s.a.v. ile birlikte Cuhfe ve Ebvâ arasında yürümekte iken bir rüzgâr ve aşırı bir karanlık etrafımızı kapladı. Rasulullah s.a.v. ‘Kul eûzü bi-Rabbi’l-felak’ ile ‘Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs’ surelerini okuyarak Allah’a sığınmaya başladı ve bu arada şöyle diyordu: “Ey Ukbe, sen de bu iki sureyi okuyarak Allah’a sığın. Allah’a sığınan hiçbir kimse bunlar gibisiyle ona sığınabilmiş değildir.”

[Müslim, I, 558; Ebu Davud, II, 73]

2
Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Bir kimse, darda bulunan bir kimseye kolaylık gösterirse, Allah da o kimsenin dünya ve ahiret darlıklarında kolaylık verir.”

[Müslim, Zikr 38 (2699); Ebu Davud, Edeb 60 (4946)]

3
Ebu Musa el-Eş’arî r.a.’tan rivayet edilmiştir: “Rasulullah s.a.v. bana ‘Sana cennet hazinesi gibi kıymetli bir söz öğreteyim mi?’ buyurdu. Ben de: ‘Evet, Ey Allah’ın Rasulü!’ dedim. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v.: ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ (Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur) buyurdu.”

[Buharî, Megâzî 38; Deavât 50, Kader 7, Tevhid 9; Müslim, Zikr 47 (2704)]

4
Ebu Ümame r.a.’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Kim zikrederek ve tahir olarak (abdestli) yatar, sonra gece uyanırsa, Allah’tan dünyaya ve ahirete dair ne isterse Allah onun istediğini verir.”

[Ebu Davud (5042); İbn Mace (3881)]

5
Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayete göre Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Kim Cuma gecesi Hâ Mîm (Duhân) suresini okursa ona mağfiret olunur.”

[Tirmizî, V, 163]

6
Alkame r.a. anlatıyor:

Cuma günü namaza Abdullah b. Mesud’la gittim. Kendisinden önce üç kişinin gelmiş olduğunu görünce: “(Ben) dördün dördüncüsüyüm.” dedi. “Dördün dördüncüsü de Allah’tan uzak sayılmaz. Şüphesiz ben Rasulullah s.a.v.’i şöyle buyururken dinledim: ‘İnsanlar kıyamet gününde Allah’ın huzurunda Cuma namazlarına gidiş mertebelerine göre otururlar. Önce birincisi, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü, sonra dördüncüsü…’ O dördüncüleri de uzak sayılmaz.”

[İbn Mace, I, 348; İbn Huzeyme, Sahih, III, 134]

7
Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayete göre Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Cuma gecesi Yâsîn suresini okuyan kimsenin günahları bağışlanır.”

[Ebu Nuaym el-Isbahânî, Hilyetü’l-Evliyâ, II, 159]

8
Ebu Said el-Hudrî r.a.’ın rivayetine göre Peygamber s.a.v. Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Cuma gününde Kehf suresini okuyan kimsenin iki Cuma arası nur ile aydınlatılır.”

[Neseî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, 528; Hakim, el-Müstedrek, I, 564]

9
Evs b. Evs es-Sekafiy r.a. Rasulullah s.a.v.’i şöyle buyururken işittim dedi: “Kim Cuma günü güzelce yıkanır/ gusül alır, erkenden ve yürüyerek gelir, imama yakın oturup boş/abes şeylerle uğraşmazsa (hutbe vakti konuşmazsa), ona attığı her adımın karşılığı olarak bir senenin ibadeti/ kıyamı ve oruç sevabı verilir.”

[Ebu Davud (345); Tirmizî (496); Nesai (3/97); İbn Mace (1087)]

“İmam hutbe verirken kardeşine sus dersen boş/abes şeyle uğraşmış olursun.”

[Buharî (2/343); Müslim (851)]

“Kim (camideki) çakılları eliyle alırsa/ oynarsa şüphesiz boş/abes şeylerle uğraşmıştır.”

[Müslim (857)]

10
İbn Abbas r.a.’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Cuma günü Âl-i İmrân suresini okuyan kimseye güneş batıncaya kadar Allah rahmet, melekler dua ederler.”

[Taberânî, el-Kebir, XI, 48]

Peygamber s.a.v.’e İtaatin Önemi “(Ey Muhammed!) De ki: ‘Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Rasulüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.’” (A’râf, 158)

Sünnet’e Uymanın Önemi Zeyd b. Erkam r.a. dedi ki: “Kim Sünnet’e sarılırsa kurtulur, kim aşırı giderse (dinden) ayrılır ve kim de (Sünnet’e) muhalefet ederse helak olur.” Terk Edilmiş Sünnetler, Mütercim: İlyas Bulut, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 335.

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.